Folk Art

Effects of Slavery

Ceremony Makaya - New York, December 2017